ברוך היקר, כ' במנחם אב תשל"ה

ברוך היקר, כ' במנחם אב תשל"ה

כ' במנחם אב תשל"ה (28 ביולי 1975)

ברוך היקר,

...אני רוצה לשתף אותך בדבר תורה:

בשמות יט:ו כתוב: "ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל". וז"ל רש"י: "לא פחות ולא יותר". ודברי רש"י באמת תמוהים! ונראה לפרש כדברי הרב קוק ז"ל, שפירש את דברי חז"ל שנתנו טעם לחורבן בית שני באמרם "על שלא בירכו בתורה תחלה". הרב קוק ז"ל הסביר את הדברים התמוהים האלה [של חז"ל] ואמר שהיהודים לא האמינו בתוכן הברכה הראשונה, דהיינו "אשר בחר בנו מכל העמים" – אף על פי שהיא התכלית היהודית: היהודי חייב לדעת שסיבת יצירת עם ישראל וקיומו היא אך ורק שיבין העם שהוא עם סגולה ועם נבחר; שיבין

 

שהוא נבחר להיות קדוש ולשמש דוגמה לכל המין האנושי (עיין ספורנו שם). ואם אין לו ההבנה הזאת של הבדלת היהודי לשם קדושה, אין סיבה לקיום האומה. ומכאן שורש ההתבוללות והשמדת העם. וזאת כוונת רש"י על דברי הקב"ה כאן: הקב"ה רצה – במלים קצרות ופשוטות, לפני שנתן את התורה – להסביר לבני ישראל את עצם תכליתם ותכלית כל המצוות. הוא אמר להם שהמושג של עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם נבחר לקדושה, היא התכלית היחידה. וזה העיקר, לא פחות ולא יותר. ואז ירד משה מיד (שם,ז-ח) לשאול אם העם מבין את תכליתו ותפקידו לפני שיסביר להם את המצוות המפורטות. וכאשר הם הסכימו וקיבלו עליהם את המושג הזה, חזר משה ועלה שוב להר לקבל את התורה.