• דף הבית >
  • ספרים >
  • נאום בעת הדיון על הצעה להביע אי אמון לממשלה בשל פרסומי תועבה ומאסרם של יהודים על השחתתם כ"ו אייר תשמ"ו (4.6.86)

נאום בעת הדיון על הצעה להביע אי אמון לממשלה בשל פרסומי תועבה ומאסרם של יהודים על השחתתם כ"ו אייר תשמ"ו (4.6.86)

נאום בעת הדיון על הצעה להביע אי אמון לממשלה בשל פרסומי תועבה ומאסרם של יהודים על השחתתם כ"ו אייר תשמ"ו (4.6.86)

נאום בעת הדיון על הצעה להביע אי אמון לממשלה בשל פרסומי תועבה ומאסרם של יהודים על השחתתם
כ"ו אייר תשמ"ו (4.6.86)

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים. אשרינו ישראל, מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. עם הנבחר מכל העמים לקדושה ולטהרה. וכך הוא צו הדורות: "קדשים תהיו - כי קדוש אני ה' אלקיכם". קדושה - הדגל והסמל של עם ישראל. ואמרו חז"ל: קדושים תהיו - פרושים תהיו. אמר הקדוש-ברוך-הוא למשה: לך אמור לישראל, בני, כשם שאני פרוש, כך תהיו פרושים, כשם שאני קדוש, כך תהיו קדושים. והקשר ההכרחי בין קדושה לבין פרישות וצניעות, בין קדושה לבין הרחקת היהודי מזנות ומעריות, מודגש בדברי חז"ל: מפני מה נסמכה פרשת עריות לפרשת קדושים? אלא ללמדך שכל מקום שאתה מוצא בו גדר ערווה אתה מוצא קדושה.
הקדושה היא הפרישות מהערווה ומהשיקוץ. וכפי שקבעו חז"ל: כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך - קדושים ומקודשים, פרושים מאומות העולם ומשיקוציהם.

כן, עם זה נוצר להתרומם ולהתגדל ולהתקדש, להשתחרר מהבירא העמיקתא של הבהמיות ולעלות לאיגרא רמא של טהרה וקדושה, לפרוש מהבלי חיי שעה של טומאה ולהידבק בחיי עולם של עליונות הנשמה.

חברי הכנסת, אין מידה מגונה יותר, אין אורח חיים המשחית יותר את נשמתו של האדם, את קדושתו, את חברתו, מהזנות ומהעריות. ואין חרון-אף ועונש אלוקי יותר חמור ובוער מאשר בתחום זה. וכך הזהירו חז"ל: בכל מקום שאתה מוצא זנות אתה מוצא אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים - - - על הכול הקדוש-ברוך-הוא מאריך אפו, חוץ מן הזנות.

חברי הכנסת, הבינותם? הזנות והעריות, השפלת האדם ושיקועו בבוץ המזוהם של טומאה ובהמיות אינם עניינו הפרטי. אין כאן מקום לטענה של "תחיה ותן לחיות". אם לגבי כל המצוות כל ישראל ערבים זה לזה, ואם במעמד הר-סיני חתם כל יהודי ערבות לכל אחד ואחד מאחיו בני ישראל, הרי פה על אחת כמה וכמה. ומה נאמר על איסור, על עבירה, על שיקוץ, על פשע כגון זנות ועריות? עליו נאמר: בעוון גילוי עריות גלות בא לעולם ומגלין אותן ובאין אחרים ויושבין במקומן.

בתחום הזה של קדושה מול פריצות וטומאת הנפש אין מושג של "תחיה ותן לחיות". הוא איננו רשות היחיד של האדם, התחום הפרטי שלו. התועבה של זנות וחילול קדושת העם תביא על כולנו, גם הרעים וגם הטובים, חרון אפו של הקדוש-ברוך-הוא, את האנדרלמוסיה שהורגת טובים ורעים, חס ושלום. ואם המתועב אינו חושש לזה, אל יעז למנוע מיהודים קדושים ונאמנים להציל את נפשותיהם ואת נפש עם ישראל ומדינתו.

חברי הכנסת, התועבה, טומאת הנפש, התפשטו כנגע צרעת בכל אתר ואתר בארצנו הקדושה. הלכלוך והפורנוגרפיה בולטים מכל קיוסק, כאשר עיתונים ועלונים וספרים מתחרים זה בזה על גודל התועבה. סרטים ומחזות ערומים מכל מהות וטעם, ערומים תרתי משמע, קורצים להמונים בתועבות מתועבות המאפשרות לעם לפרק את יצרו בהסתכלו בם.

ועתה הגענו עוד לשיא של שפלות ושיקוץ: מודעות קיר, מודעות בתחנות אוטובוסים, המעלות בחוסר בושה את התועבה על נס. בכל עיר ועיר, גם כאן, בירושלים עיר הקודש, יושבת התועבה "על כסא מרמי קרת לקרא לעברי דרך המישרים ארחותם: מי פתי יסר הנה, וחסר לב, ואמרה לו: מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם, ולא ידע כי רפאים שם, בעמקי שאול קראיה".

והנה יושבים נציגי העם, קציני סדום, באדישות, ורובם גם תומכים בזכות התועבה להשתולל. כי הרי הדמוקרטיה המערבית היא הערך העליון, היא דורשת חופש התועבה, האנדרלמוסיה והשיקוץ. מנהיגינו מקרבים, חס ושלום, את השואה והאסון, את חרון אפו של הקדוש-ברוך-הוא. אותם גופים מפלגתיים וממשלתיים, שרק אתמול הרסו עדות שלמות וקדושות, עדות המזרח שעלו ארצה נקיים מהשיקוץ המערבי, מטומאת התרבות הזרה באירופה שהשחיתה שם יהודים, אותם גופים ממשיכים היום את הג'יהאד הרוחני, כדי לסיים את המלאכה. עדות המזרח, שאתמול נפלו קורבן בארץ הקודש למזימתם של פורקי עול מתייוונים, שונאי התורה והקדושה, נמצאים היום בתוך הפח התת-תרבותי של קבוצה של מתגויים ומתייוונים, פורקי עול שמים, הסובלים משנאה עצמית, מרגשי אשמה, מתסביכים פתולוגיים, הרוצים להתאבד, אך מתעקשים לקחת אתם את עם ישראל ומדינתו.
אנשים ריקים מכל תוכן מהותי בחייהם, נטולי כל ערך יהודי, מחוסרי זהות וסיבה לחיות כיהודים במדינה יהודית; ממששים בצהריים כאשר ימשש העיוור באפילה; מסתכלים בקנאה של שטנה על יהודים דתיים המולידים בנים ובנות גאים ומאושרים ביהדותם, שחיים בשלווה ובאושר, המזדהים עם דרכם תוך גאווה, קדושה וטהרה, ושנאתם בוערת בם ודוחפת אותם לנסות להרוס את בית-המקדש על עובדיו הקדושים.

והנה מול ג'יהד ההתייוונות, מול אדישות של גורמים ציבוריים קמו, כפנחס, יהודים שקנאו את קנאת ה' בתוך בני ישראל ופגעו בתועבה המאיימת על נשמתו וחייו של העם היהודי בארץ-ישראל, ודווקא כדי להגן על עם ישראל, ודווקא להצילו מחרון אף ה', בדיוק כמו הסבא פנחס הקנאי, שהודות לו נאמר: "ולא כילתי את בני ישראל בקנאתי".

אני לא מדבר היום על מי ששרף תחנות אוטובוסים, דבר זה יש לגנותו בכל לשון של גינוי. אך לאלה שניסו להשחית את המשחית, את המודעות, להשחית את השחיתות, למחוק את התועבות, לבער את הרע מקרבנו, לגנות, לאסור - להם יש רק להצדיע ואותם יש לחזק. עשרות יהודים יושבים היום במעצר או במאסר על מעשים שלמעשה קידשו שם שמים: הרב אורי בלוי, הרב הלל שלזינגר, הרב יצחק דוד גוטפרב, הרב גרשון שטמר, הרב אליעזר רוטר, ר' יוסף חיים גוטליב, ר' פנחס קלר, הרב של קריית-שלום בתל-אביב הרב שמואל כהן, צבי בורשטיין ועוד הרבה אישים ששמותיהם אינם בידי. כולם קפצו לתוך הים של מסירות נפש וקידוש השם, נחשונים, גיבורים של ימינו, שכאשר ראו כי אין איש, השתדלו והיו לאנשים. וייחשב זה להם לצדקה לדור ודור עד עולם.

חברי הכנסת, באתי למחות היום על מצב במדינה שבו מותר לטמא, לחלל, לתעב, להתעיב, להרוס את קדושת עם ישראל, כאשר יהודים טהורים וקדושים, המוחים ומנסים לבער את התועבה, כלואים ונדונים למאסר.

הממשלה בתפיסתה הגויית משמידה את ילדינו, הורסת את הנוער היהודי, צאן קדושים, דור רך ותמים. הממשלה בערכיה השפלים והנוכריים מבטיחה לנו דור ריק מכל תוכן מוסרי, מכל קדושה, אך יותר מזה: הממשלה העיוורת אינה מבינה שאם לא תהיה כאן קדושת היהדות, גם לא תהיה כאן הגשמת הציונות. מדינה המגדלת דור על ערכי הגשמיות והבהמיות, דור שכל כולו רודף הנאה וסיפוק כספי ומיני, תביא בהכרח לדור ששואף לרדת מן הארץ ולהתנער מהחובות הלאומיות, לדור שבוחר בסיר הבשר של לוס-אנג'לס במקום במסירות הנפש של השירות בצה"ל, בחיים בארץ על אף המסים הכבדים, בחיים של אתגר קשה. הממשלה הזאת נוקטת לא רק קו של הרס, הרס הקדושה והיהדות, היא גם מבטיחה בקו זה את התמוטטות הציונות, את ההרס של ההקרבה, וחס ושלום, את המדינה עצמה.

אני דורש את שחרורם המיידי של מקדשי שם שמים. אני דורש את הסרת כל תמונות התועבה והשחץ מכל המקומות הציבוריים. אך אני דורש יותר מזה. אני דורש החלטת ממשלה לבער את התועבה מהמדינה, תוכנית שתביא לדהלן: א. הפעלת צנזורה של יד קשה שתאסור על עירום ותועבה בסרטים ובמחזות במדינה; ב. החרמתם וסגירתם של בתי-הקולנוע המסריטים סרטים מתועבים; ג. סגירת בתי-העסק העוסקים במכירת סרטים מתועבים.

אני פונה לממשלת ישראל: אנא, התרחקו מן הכיעור ומן הדומה לו ומן הדומה לדומה. אנא, רחמו על בנינו ובנותינו הטהורים ולא תשקצו את נפשם ונשמתם בתועבות לכל סוגיהן ופרטיהן. אנא, רחמו על שמה הטוב של מדינת ישראל וארץ-ישראל הטהורה והקדושה, שעליה שפכו דמם רבבות רבות של בני עמנו במשך כל הדורות, ואל תטמאו את הארץ בתועבות. זכרו, מדינת ישראל צריכה לשמש דוגמה וסמל לכל העולם כמדינה המתעבת ומואסת את דרכיהם המשחיתים של שיקוץ ותועבה ההורסים את חיי המשפחה ואת הדור הצעיר. וזכרו, אם את זאת לא תעשו, תביאו עלינו חרון אף ואנדרלמוסיה ההורגת טובים ורעים, חס ושלום.

אני מציע אי-אמון לממשלה.