דברים פרק ב'

דברים פרק ב'

פרק ב

אהבת ישראל; מנהיג

(טז-יז) ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות... וידבר ה' אלי לאמר. כתב רש"י: "שכל ל"ח שנה שהיו ישראל נזופים לא נתייחד עמו הדיבור בלשון חיבה פנים אל פנים... ללמדך שאין השכינה שורה על הנביאים אלא בשביל ישראל".

גאולה

(כד)  כתב בעל הטורים: "וכדאיתא בתנחומא (דברים א): כל הנסים שעשה הקב"ה במדבר עתידין להעשות בציון".

גדלות בני ישראל היא קידוש השם

(כד-כה) ...ראה נתתי בידך את סיחוֹן... והתגָר בו מלחמה. היום הזה אָחֵל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך. כלומר,  גדולת בני ישראל היא קידוש השם, ולכן רצה ה' לעשות את הדבר הזה.

הקשר בין קידוש השם לקדושת ישראל - שקידוש השם מראה את תכלית טהרתו ואמיתותו, וכן היעוד של היהודי הוא להגיע לתכלית האמת והטהרה.