דברים פרק ג

דברים פרק ג


פרק ג

ארץ ישראל

(יח) ה' אלקיכם נתן לכם [ראובן, גד, חצי שבט מנשה] את הארץ הזאת לרשתה. ועיין רש"י (פסוק יג): "'ההוא יקרא ארץ רפאים' - היא אותה שנתתי לאברהם". ועל פסוק זה אומר הרשב"ם: "שנזכר בברית בין הבתרים". עבר הירדן היא א"י והיא הובטחה כבר לאברהם.

ארץ ישראל

(כ) עד אשר יניח ה' לאחיכם [שאר שבטי בני ישראל] ככם [ראובן, וכו'] וירשו גם הם את הארץ אשר ה' אלקיכם נוֹתן להם בעבר הירדן - מערבה.

אמונה ובטחון

(כא-כב) עיניך [יהושע] הרוֹאוֹת את כל אשר עשה ה' אלקיכם לשני המלכים האלה, כן יעשה ה' לכל הממלכות אשר אתה עוֹבר שמה, לא תיראום כי ה' אלקיכם הוא הנלחם לכם.

אמונה ובטחון

(כג) ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר. למה "בעת ההיא" דוקא? מביא רש"י את דברי הספרי: "לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג, דימיתי שמא הותר הנדר". ויש לשאול: למה חשב כך? מה הקשר בין כיבוש סיחון ועוג להתרת הנדר של ה'? נראה שהקשר הוא, מפני שעונשו של משה רבינו נבע מזה שלא קידש את ה' כאשר הכה את הסלע, כלומר, שלא הראה אמונה בו. ולכן כאשר עמד בפני סכנה חמורה זו של סיחון ועוג, וה' אמר לו: תאמין בי, אל תפחד כי אני אעזור, ומשה האמין ויצא למלחמה - חשב משה שמכיון שהאמין בה' וקידש את שמו, אולי הותר הנדר. וכן נראה מפירושו של בעל הטורים בפסוק הזה: "לעיל כתיב 'לא תיראום' (פסוק כב) [שמשה חיזק את יהושע באמונה] - חיזקתי את ישראל, אולי ירחם עלי".

אמונה; ידעתי את ה'; גדולת ה'

(כד) אתה החִלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי א-ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורוֹתיך.

ארץ ישראל

(כה) אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן...

ארץ ישראל - הגוים שם

אעברה נא. כתב הספורנו: "להכרית כל יושבי כנען כדי שלא יגלו ישראל ממנה".

עם ישראל

(כח) וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו. פירש רש"י: "על הטרחות ועל המשאות ועל המריבות".

מנהיג

כי הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. פירש רש"י: "אם יעבור לפניהם ינחלו, ואם לא - לא ינחלו".