אמת - עד הסוף

אמת - עד הסוף

אמת עד הסוף

 י"ב חשון התשמ"ט  

אין סכנה כמו ההצלחה! די קל לאדם להיות גיבור אמיתי כשאין לו מה להפסיד. הסכנה היא כאשר פתאום האדם מצליח ועולה, ויש סיכוי אדיר להצלחה ולניצחון - זו הסכנה. אז באים ואומרים: "אל תגיד את זה, שנה קצת את זה, ואז תגיעו לכנסת ואחר כך...". כך תנועה הופכת למפד"ל! 

ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שלא שינינו ולא ויתרנו. ומשום כך, אנו יכולים לומר לקב"ה, שהוא ממליך והוא קובע מי יהיה ראש ממשלה: "בזכות 'עשינו מה שגזרת עלינו', אף אתה עשה מה שאתה חייב לעשות!" בימי הרומאים, היה יהודי בשם ר' חנינא בן תרדיון, והוא היה אחד מעשרה הרוגי מלכות. הרומאים גזרו גזרה שאסור ללמוד תורה, ואילו רבי חנינא בן תרדיון הקהיל קהילות ברבים בגלוי! כתוב במסכת עבודה זרה (יח.), ששמע רבי חנינא בן תרדיון שחלה רבו, ר' יוסי בן קסמא, והלך לבקרו. אמר לו ר' יוסי בן קסמא: מה אתך? שמעתי שאתה מקהיל קהילות ברבים. הרי מן השמים המליכו את רומי, והם יתפסו אותך וישרפו אותך! אמר לו: מן השמים ירחמו. אמר לו: אני מדבר אליך דברים של טעם ואתה אומר מן השמים ירחמו?! בסופו של דבר תפסו את רבי חנינא בן תרדיון ושרפו אותו יחד עם ספר תורה, והכריחו את תלמידיו לראות את רבם נשרף. שאלו אותו: רבי, מה אתה רואה? אמר להם: הגווילים נשרפים והאותיות פורחות באוויר! אם היום עדיין קיימים יהודים שלומדים תורה, זה לא בזכות ר' יוסי בן קסמא, אלא בזכות רבי חנינא בן תרדיון. שרפו את הגוויל, אך האותיות פרחו ונשארו לנו.

 
חז"ל מספרים בתנחומא (ויצא ב): "א"ר ברכיה: מלמד שהראהו הקב"ה ליעקב אבינו שרה של בבל עולה ויורד, ושל מדי... ושל יוון... ושל אדום... אמר לו הקב"ה: יעקב, למה אין אתה עולה? באותה שעה נתיירא אבינו יעקב ואמר: כשם שיש לאלו ירידה, כך אני יש לי ירידה. אמר לו הקב"ה: אם אתה עולה אין לך ירידה. ולא האמין ולא עלה. רבי שמואל בן יוסינה היה דורש: 'בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו' (תהלים עח:לב) - אמר לו הקב"ה: אילו עלית והאמנת לא הייתה לך ירידה לעולם; אלא הואיל ולא האמנת, הרי בניך משתעבדין בהללו ארבע מלכויות בעולם הזה במסים ובארנוניות ובגולגליות". הקב"ה ראה שצריך לשנות את שמו של יעקב, ואמר לו (בראשית לב:כח): "לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל". 

יש יהודים שאומרים שצריך לשנות את האמת, מתוך רצון להיטיב. לפרט ודאי מותר לשקר למטרה טובה, אך כשמדובר בקידוש השם, חייבים לעמוד עם כל האמת ולא לשקר. דוד אמר (תהלים קיט:נא): "זדים הליצוני עד מאד, מתורתך לא נטיתי". אתמול בטקס הכנסת ספר תורה הבאתי את הגמרא בברכות (כ.): שאל רב פפא את אביי: מדוע הראשונים זכו ונעשו להם נסים, ולנו אין נסים? לא נכון לומר שהסיבה היא שהראשונים למדו יותר תורה ממנו, שהרי הם למדו רק נזיקין ואנו לומדים שישה סדרי משנה. ובכל זאת, בזמנו של רב יהודה, רב שלף את נעלו וכבר ירד גשם. מדוע לנו אין נסים? ענה לו אביי: הראשונים היו מוכנים למסור את נפשם על קידוש השם. אדם יכול להיות "פרום" (דתי, אדוק), אך אם אינו מוכן למסור את נפשו על קידוש השם, לעולם לא יגיע להיות יהודי כמו שה' רוצה. 

אני גאה שבפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל, קמה תנועה שלא מוכנה לוותר והולכת עם האמת. אנחנו הפסדנו? השופטים והכנסת ראו איך מפסיד גוף במשפט, ובכל זאת יוצאים אנשיו מבית המשפט כשהם רוקדים ושרים "עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום" (ישעיהו ח:י) לקב"ה יש כל מיני דרכים, הוא יודע כיצד להוביל לניצחון. בגלל הפסילה (הפסולים פסלו את הכשרים), אנו היום הלהיט מספר אחד!

הדור הצעיר יודע: רק "כך" וכהנא! אנו נמשיך. הניצחון בשנת תשמ"ד בא אחרי שהתנועה הפסידה שלש פעמים, והמשכנו והגענו לכנסת, ורכשנו אהדה ואהבה. מי שהיה בירושלים ראה ממש אהבה. העם הזה הוא עם גדול. כשהוא שומע אמת, הוא מבחין מיד. משום כך יש אהבה. ויש שנאה, כי השקר מבחין באמת מיד. מכאן השנאה והפחד, החרם התקשורתי, החינוך והחוקים נגדנו; לכן בצה"ל נגדנו, והגיעו מהקיבוצים עם אבנים וקללות. ובכל זאת עכשיו אנו יותר מחמישים אחוז בתיכונים. מרצים בצה"ל נגדנו, ובכל זאת, אחרי ארבע שנים, שבעים אחוז הם "כך" וכהנא. זה מן השמים, משום שאנו עשינו מה שהוא גזר, וגם הוא עושה את מה שאנו מבקשים. 

אני רוצה להודות מכל הלב לכולכם. אם הליכוד יחפש מדביקי מודעות ללא תשלום, לא ימצא. אבל אנו הצלחנו למצוא אנשים כאן בארץ, יהודים שבאו והשקיעו ימים ולילות חינם ללא כסף, הדביקו ועבדו, כי הם הבינו שיש כאן אתגר ותנועה. ועכשיו - בלי צער ובלי ייאוש! יש לנו כמה סיבות לשמחה. היינו יכולים להיות סינים, ואנו יהודים! כשהייתי בכלא, שמתי לידי שלט "כמה טוב להיות יהודי טוב", והאסירים הבינו זאת! הממשלה לא תחזיק מעמד, העם יתקומם, ואנו נהיה בשלטון!