בדלנות מביאה שנאה

בדלנות מביאה שנאה

 בדלנות מביאה שנאה

כ"ח כסלו התש"ן

אומרת הגמרא: "מאי ניקנור?... אחד מאפרכי יוונים היה ובכל יום ויום היה מניף ידו על יהודה וירושלים ואומר: אימתי תפול בידי וארמסנה. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, קצצו בהונות ידיו ורגליו ותלאום בשערי ירושלים, ואמרו: פה שהיה מדבר בגאווה וידיים שהיו מניפות על ירושלים, תיעשה בהם נקמה" (תענית יח). תארו לכם, שבכל בית ספר ובכל גן היו חוגגים בימינו את יום ניקנור כחג... נשאלת השאלה: מאיפה נבעה השנאה הזאת של היוונים ליהודים, עד כדי כך שבכל יום עמד ניקנור ואמר "וארמסנה"?! והרי יוון לא באה לשעבד את גופם של היהודים, אלא רק את הדת, כמו שכתוב במדרש: "...יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן שהייתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל" (בראשית רבה ב). מנין באה השנאה הזאת? הפלשתים ודומיהם באו על ישראל בשביל מסים וארנוניות, ואף אחד לא בא לעשות שמד חוץ מהיוונים. בסוף מסכת סוכה כתוב (נו:): "מעשה במרים בת בילגה שהמירה דתה... ונישאת... כשנכנסו יוונים להיכל, הייתה מבעטת בסנדלה על גבי המזבח ואמרה: לוקוס, לוקוס, עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל ואי אתה עומד עליהם בשעת הדחק". והרמב"ם כתב (הלכות מגילה וחנוכה ג א): "בבית שני כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה...". למה רצה ניקנור לרמוס את ישראל?


כשהיוונים הגיעו לארץ, הם לא התכוונו שהיהודים יבטלו את דתם, אלא יקבלו גם את אלוהיהם של היוונים ואת תרבותם, הספורט. ומי לא ירצה תרבות כזאת של תיאטרון הבימה, הקמרי, טניס? כל העמים קיבלו את אלוהיהם של היוונים - למה לא? אך היהודים לא הסכימו לקבל אפילו את זה, לא רצו את תרבותם. אנחנו עם סגולה, עם מיוחד, עם לבדד ישכון, לא רוצים טניס ולא עמוס מנסדורף [שחקן טניס] וכדומה. וזה הרגיז אותם! אמרו: אינכם מוכנים לקבל? תקבלו בכוח. הם הראשונים שבאו עם תרבות, וטענו שהם עם נבחר, שהרי הם מיפת. כל העמים קיבלו את תרבותם, חוץ מהיהודים שאמרו "הכל שקר, ולנו יש התרבות האמיתית".

 
ולכן פורצת מלחמת תרבות, מלחמת אמת. ההתיוונות הייתה הניסיון הראשון - לאחר דור הפלגה - לאחד את כל העולם. היה קצת מזה בשיטים, כשנשי מואב ניסו לפתות את היהודים, כמו שאומר המדרש: "וילדה יוצאה... ומפתה אותו... למה אנו אוהבין אתכם ואתם שונאים אותנו? טול לך כלי זה חינם, הלא כולנו בני איש אחד, בני תרח אבי אברהם..." (תנחומא בלק יח) - מה השבטיות הזאת? בואו ונהיה עם אחד. ועוד: "שאומרים אומות העולם לישראל: עד מתי אתם נהרגים על הקב"ה ומשלמים לו? בואו אצלנו, ונעשה אתכם דוכסין... ותהיו מחזייתא דעלמא ['אור לגויים']. ומשיבים להם ישראל: 'מה תחזו בשולמית כמחולת המחנים'... כלום יש בכם כוח לתת לנו כאותה מעלה של הר סיני" (שיר השירים רבה ז). גם בימי בית שני, טענו כלפיהם היוונים: למה אתם שבטיים? הרי כל אדם נאור רוצה להתאחד, מזרח ומערב גרמניה התאחדו, "שובי שובי השולמית". (פעם הייתי בכנסת ושולמית אלוני הביאה הצעת חוק, ואני אמרתי לה "שובי שובי השולמית".) ההתבדלות שלנו מביאה לשנאה של הגויים כלפינו. אומר המדרש: "הר סיני - שבו נשנאו הגויים לקב"ה, ומשם ירדה שנאה לגויים אלינו" (תנחומא במדבר ז; שמות רבה ב). אין כמעט דבר ביהדות שמרגיז את הגוי היום חוץ מהעניין הזה, שאנו עם נבחר.

 
כשאני מופיע בתוכניות רדיו בחו"ל, כל הזמן מתקשרים גויים ומתלוננים על זה שאנו אומרים שישראל הוא עם נבחר. אכן, אנחנו עם קדוש, ויש פרישות מהגויים ומשיקוציהם: "'קדושים תהיו' - פרושים מהם ומשיקוציהם. "כי עם קדוש אתה לה' אלקיך [קדושת עצמך] ובך בחר ה' אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים" (דברים יד:ב). רש"י כתב: "קדושת עצמך מאבותיך, ועוד 'ובך בחר ה'". הבחירה השנייה נובעת מהראשונה. "אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם..." (ברכות ו.). אנו הקבוצה היחידה בליגה, אנו "הליגה הלאומית". הבעיה היא שלפעמים הליגה הזו משחקת נגד עצמה. השאר הם "ליגה ארצית" [נמוכה]. "כך ברא הקב"ה את שבעים אומות, ומכולם לא מצא הנאה אלא בישראל" (תנחומא במדבר י) - הוא אוהב רק אותנו, לא את הצרפתים ולא את הרוסים ואפילו לא את הרומנים, למרות ריבוי קרבנותיהם*. "שמים וארץ לא נבראו אלא בזכות ישראל" (ויקרא רבה לו). אילו לא היינו קיימים, לא הייתה סיבה לקיום העולם. "אמר הקב"ה: להעכו"ם לא נתתי להם מניין, לפי שאינן חשובין לפני לכלום, שנאמר 'כל הגויים כאין נגדו מאפס ותוהו נחשבו לו', אבל אתם בני אדם 'העמוסים מני בטן...'" (תנחומא במדבר כ). ומה שאנו עם נבחר וסגולה, הוא רק מפני שאנו עם קדוש ומובדל. "'ואבדל אתכם מן העמים להיות לי' (ויקרא כ כו) - אם מובדלים אתם מן העמים, הרי אתם לשמי, ואם לאו, הרי אתם של נבוכדנצר מלך בבל וחבריו" (ספרא קדושים י).

 
במסכת סנהדרין (לט.) מסופר ששאל מין אחד את רבי אבינא איך כתוב "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ", בעוד כתוב "כל הגויים כאין כנגדו". ורבי אבינא ענה לו: משלכם [בלעם, נביא של הגויים] כבר העיד עלינו "ובגויים לא יתחשב".
  חובה עלינו להיות מובדלים על אף שזה מביא לשנאה!
  המדרש אומר: "'ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש' - קראם גוי וקראם קדוש, קדושים ומקודשים, פרושים מאומות העולם ומשיקוציהם" (מכילתא יתרו). כנגד הטענה שאי אפשר להיות מובדלים, יש לנו דוגמה מאלבניה, מדינה קטנה "סוגרת ומסוגרת אין יוצא ואין בא" (כמו יריחו). הם רוצים לחיות לבד, לא רוצים אף אחד מבחוץ. בדלנות היא הכיוון של היהדות, כדי שנוכל ליצור חברה תורנית ללא השפעה זרה. זאת הייתה המלחמה נגד היוונים.

ישראל נכשלו בזה פעם אחר פעם. "בחורי חמד כלם פרשים רכבי סוסים. ותתן תזנותיה עליהם מבחר בני אשור..." (יחזקאל כג:ו) - ראו איזו תרבות יפה הייתה לאשור, איזו אופנה יפה, והייתה להם תאווה לזה. ישראל נכשלו בזה בשיטים, בבעל פעור, בתקופת יחזקאל, ובעזרא: "לא נבדלו העם ישראל... מעמי הארצות... כי נשאו מבנתיהם להם ולבניהם והתערבו   זרע הקדש בעמי הארצות..." (עזרא ט:א,ב). הספורנו אומר: "ואין ראוי שתחלל קדושתך להוליד זרע פסול" (דברים ז). הקב"ה קבע כמה וכמה הלכות כדי להבטיח את הבדלנות של ישראל ואת הפרישה מהגויים ומשיקוציהם. באליהו רבה כתוב (ח): "ישמור אדם... שלא יעשה שותפות עם הגוי ולא יכרות עימו ברית, שכן מצאנו באברהם אבינו שעשה שותפות, וסוף דברים שעשה עימו ברית... נתקבצו מלאכי שרת אמרו לפניו... אדם יחיד שבחרת לך משבעים לשונות כרת ברית עם אומות העולם. אמר להן: בן יחיד נתתי לו למאה שנה... אומר לו להעלהו לעולה. אם יעלהו, הריני אדע; ואם לאו, יפה אתם אומרים... מכאן אמרו כל העושה שותפות עם הגוי, כאילו עובד עבודה זרה וכורת עימו ברית. ואם תלמיד חכם הוא, מזלזל את תורתו ומחלל שמו של אביו ומבזבז את ממונו ומוסר את בניו בחרב ומגלה אותם מארצם ומוכרן לעבודה זרה"!

 
  צריך לעשות חומת ברזל, כמו חומת ברלין. נעשה מה שאפשר, ובלבד שנתנתק מהם. "...בשביל שנכרים אכלו על שולחנו, גרם גלות לבניו מסייע ליה לחזקיה, דאמר חזקיה כל המזמן עובד כוכבים לתוך ביתו ומשמש עליו, גורם גלות לבניו" (סנהדרין קד.). לא אכפת לנו אם אומרים 'זה לא יפה, זה לא נאור'. צריך בדלנות! "ישמור אדם דברים בלבבו שלא יאכל עם הגוי על השולחן, שכך מצינו בחזקיה מלך יהודה שאכל עם הגוי על השולחן וסוף נענש עליו עונש גדול... כל האוכל עם הגוי על השולחן, עובד עבודה זרה ואוכל זבחי מתים. אם תלמיד חכם הוא, מזלזל תורתו... ומגלה אותם מארצם" (תנא דבי אליהו רבה ט). אנו והגויים כמו שמן ומים, שלא מתערבים זה בזה. הרצל אמר: "לו חשבתי שניתן להתבולל, הייתי מסכים, אך מכיוון שלא ניתן...". אבא שלי זצ"ל פעם בכה כשבירך "שלא עשני גוי". לא הגוי "עשני", כלומר לא הגוי "עשה אותי יהודי", אלא אני מבין מעצמי שאני יהודי, שלא טוב לי להיות גוי. אני לא צריך שהגוי יצעק עלי "יהודי!" כדי שאגיע להבנה הזאת.

  היוונים שנאו אותנו כי הם ראו שאנו בדלנים ולא רוצים אותם כלל. משום כך אמר ניקנור: "אימתי תיפול בידי [ירושלים] וארמסנה?" (תענית יח:). זה היה בשבילו אובססיה, כי הוא הבין שיש כאן מאבק, מלחמת קודש, ג'יהאד של תרבויות, דתות ומחשבות - לקבוע מי הוא באמת הנבחר והסגולה. המלחמה היום היא לא בין ישראל לערבים, אלא בין היהדות לאסלאם. ומשום שהמלחמה נגד היוונים הייתה עקרונית כל כך, כשניצחו החשמונאים את היוונים, הם תלו את בהונות ידיו ורגליו של ניקנור כנקמה - "וידיים שהיו מניפות על ירושלים, תעשה בהם נקמה" (שם).

 
כשאנו מושפלים, גם הקב"ה כביכול בעפר. המילה נקמה היא משורש ק.ו.ם. - כביכול אומרים לה' 'קום כבר'. דוד המלך אמר (תהילים מד:כד): "עורה למה תישן ה'" - כשאנחנו בהשפלה, אתה כביכול ישן. "ויקץ כישן ה' כגבור מתרונן מיין" (תהילים עח:סה). על סוף ימי בית שני כתוב (סוטה מח.): "יוחנן כהן גדול... ואף הוא ביטל את המעוררים. מאי מעוררים... בכל יום ויום שהיו עומדים לוויים על דוכן ואומרים 'עורה למה תישן ה''... וכי יש שינה לפני המקום... אלא, בזמן שישראל שרויין בצער ועובדי כוכבים בנחת ושלווה, לכך נאמר 'עורה למה תישן ה''".

"קומה ה' ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך". "'וינוסו משנאיך' - וכי יש שונאים לפני מי שאמר והיה העולם? אלא מגיד הכתוב שכל מי ששונא את ישראל, כמי ששונא את המקום. כיוצא בו אתה אומר 'וברב גאונך תהרוס קמיך'... שכל מי שקם על ישראל, כאילו קם על המקום... כל זמן שישראל משועבדים, שכינה עימהם [משתעבדת]... 'עמו אנכי בצרה'.... 'מפני עמך אשר פדית לך ממצרים'... אמרו ישראל לפני המקום: פדית את עצמך" (ספרי בהעלותך פד). 
  זה העניין של יוון וניקנור. עשו מזה חג, וכל בתי הספר והגנים היו הולכים לראות את בהונות ידיו ורגליו... היוונים רצו לרמוס אותנו, ואין שנאה גדולה יותר מזה, כי בתוך תוך תוכם הם יודעים שישראל מעליהם, ולכן חייבים להשמיד אותם.

* רבים נהרגו במהפכה נגד הקומוניסטים ברומניה בתשמ"ט.