בחירת ישראל

בחירת ישראל

 בחירת ישראל

ט"ז אדר התשמ"ח

 סעודה שלישית שבת כי תשא

יש איסור לספור את עם ישראל. לכן הביאו את מחצית השקל, כדי לספור אותם באמצעות המטבעות. מסביר הרי"ד סולוביצ'יק, שהסיבה לאיסור היא שבעם ישראל, כל אחד ואחד הוא עולם בפני עצמו. כמו שאי אפשר לספור תפוזים ותפוחים יחד, אלא יש כך וכך תפוזים וכך וכך תפוחים, כך גם ראובן אינו דומה לשמעון, ואי אפשר לסופרם יחד. לכן "כל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא" (סנהדרין לז.) לעומת זאת, בגויים ימ"ש, כולם אותו זבל, ולכן לא מעלין ולא מורידין ומותר לסופרם.