ביטחון ר"ה תשמ"ח

ביטחון ר"ה תשמ"ח

 ביטחון

ראש השנה התשמ"ח

 הגמרא אומרת: "ההוא תלמידא דהוה קא אזיל בתריה דרבי ישמעאל ברבי יוסי בשוקא דציון [שער שכם]. חזייה דקא מפחיד. אמר ליה: חטאה את, דכתיב 'פחדו בציון חטאים' (ישעיהו לג:יד). אמר ליה: והכתיב 'אשרי אדם מפחד תמיד' (משלי כח:יד)? אמר ליה: ההוא בדברי תורה כתיב" (ברכות ס.). כלומר, צריך להיות פחד מפני ביטול תורה, אך פחד מפני גוי או מפני בשר ודם, ח"ו, הוא איסור.

 
כתוב בגמרא שחכמים ביקשו לגנוז את ספר קהלת משום שלכאורה דבריו סותרים זה את זה. כתוב: "ושבחתי אני את השמחה" (קהלת ח:טו), ולעומת זאת כתוב: "ולשמחה מה זו עושה" (קהלת ב:ב). הגמרא מיישבת את הסתירה בהסבירה שהשמחה המשובחת היא שמחה של מצווה, שבה השמחה טפלה למצווה, ולעומת זאת, השמחה האסורה היא שמחה של הוללות, שבה ההוללות היא העיקר (שבת ל:). וצריך להבין שיש קשר בין שמחה לביטחון: האדם השמח בוטח בה', ואילו אדם שכל הזמן דואג וחושש, אינו בוטח בה'. לכן, חוסר שמחה מראה על חוסר ביטחון בה'.