גאולה - בכל מקרה

גאולה - בכל מקרה

 גאולה / בכל מקרה

ט' אדר התשמ"ח שביתת שבת מול בית ראש הממשלה

אבי מורי זצ"ל העיר שבתוכחה נאמרה, גם בברכות וגם בקללות, המילה "והשיגוך": בברכות - "ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך", ובקללות - "ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך" (שם:טו). הוא שאל: לגבי הקללות אפשר להבין את הלשון "השיגוך", שהרי אדם שרואה קללות הרודפות אותו, בורח מהם, והן משיגות אותו ברדיפה. אך מדוע יברח האדם מברכות הבאות עליו, כך שהברכות תצטרכנה לרדוף אחריו ולהשיג אותו? וענה, שאדם שאין לו ביטחון בה' אינו מבין מה זאת ברכה; הוא רואה אותה מתקרבת וחושבה לקללה. הוא בורח מהברכה עד שהיא צריכה לרדוף אחריו ולהשיגו.

אנשי "שלום עכשיו" בוכים נגד יהודה ושומרון, שטחים שנמצאים ברשותנו, ועליהם נאמר הפסוק הנ"ל. יהודה ושומרון זו ברכה, ולא יעזור להם, כי הברכה הזו תשיגם בין אם ירצו ובין אם לא ירצו.