וישב / שלוה - שבע ברכות

וישב / שלוה - שבע ברכות

וישב / שלווה

 חשון התשמ"ח  שבע ברכות של טירן פולק 

על הפסוק "אלה תולדות יעקב" (בראשית לז:ב), פירש רש"י: "ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לישב בשלווה - אמר הקב"ה: לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם בעולם הבא אלא שמבקשים לישב בשלווה בעולם הזה?".

 השלווה אינה מדה טובה, שהרי כאשר אדם שלו, הוא חושב: 'אני את נפשי הצלתי', ואינו מסתכל על טובת הכלל ואינו דואג לכלל. בעולם הזה, על האדם להתגדל ולהתקדש כדי שיתקן את העולם, כדי שיהיה עולם יותר טוב ממה שהיה כשהגיע אליו, ואת זה לא עושים על ידי שלווה.

  זוג צעיר, יהי רצון שתגיעו לאושר ועושר, אך לא לשלווה. ותזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, אמן ואמן.