יראת ה' ושמחה - תפילת נעילה

יראת ה' ושמחה - תפילת נעילה

יראת ה' ושמחה 

תפילת נעילה, יום כיפור התשמ"ח 

 "עבדו את ה' בשמחה וגילו ברעדה" (תהלים ב:יא). "עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה" (תהלים ק:ב). עבודת ה' הכיצד, בשמחה או ביראה?

לא במקרה מנהיגי האומה ורועיה היו רועי צאן, כמו משה ודוד. רועה צאן חי בחיק הטבע, מתפעל מנפלאות ה' שבבריאה ומכח ה' שבטבע, ומתוך כך הוא מגיע ליראה ולרעדה ולאמונה. לאחר שמביט בנפלאות ה', מבין הוא עד כמה הוא אפסי לעומת הקב"ה שהוא כל יכול. יש לעבוד את הקב"ה מתוך ידיעה שהאדם הוא שפל ואפסי לעומת ה' יתברך, ולעובדו מיראה.

מצד אחד, יש אנשים שהם שפלים עד כדי הלקאה עצמית, ומצד שני, יש אנשים שהם גאוותנים ושחצנים. שניהם לא טובים. מי ששפל יותר מידי, הרי הוא כבורח מן העולם. בעלי גאווה דוחקים את רגלי השכינה והקב"ה לא יכול לדור במחיצתם. הדרך הנכונה היא להיות מצד אחד שפל, אך מצד שני להרגיש נבחר ונעלה. "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" (תהילים ח:ה) - על האדם להרגיש שפל. אך בהמשך נאמר "ותחסרהו מעט מאלקים, וכבוד והדר תעטרהו". מכאן לומדים שאסור ליהודי להיות יותר מדי שפל, אלא צריך הוא להרגיש נבחר ונעלה מכל האומות. עליו לשמוח ולהרגיש את הכבוד הראוי לו על היותו בן לעם ישראל.

 "אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות... ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת". כאשר יהודי קם בבוקר, הוא צריך לצאת בריקודים מרוב שמחה על כך שנולד יהודי, ולא זו בלבד, אלא גם זכה לשמור תורה ומצוות, ולא זו בלבד, אלא גם זכה להבין את הרעיון האמיתי של התורה.

יש אנשים שלא מרגישים את השמחה והצורך והזכות להיות יהודי, אלא דווקא מנסים  לברוח מזה, ורוצים שיויון ודמוקרטיה. רצונם הוא שהטוב, הרע, הצדיק והרשע ידורו בכפיפה אחת. אך זה נגד תכלית העולם, הבדלה. יש עת לשיויון (בין כל היהודים) ויש עת להבדלה (בין ישראל לעמים). יש עת שלום ויש עת מלחמה. חז"ל אמרו שמי שלא מבדיל במוצאי שבת, לא רואה סימן ברכה לעולם. ומי שמבדיל, ינוחו ברכות על ראשו.

 

ולכן אדם צריך לעבוד את ה' גם מיראה וגם משמחה.

השנה שלפנינו, שנת תשמ"ח, היא שנה חשובה. אנו נמצאים עמוק בתוך אתחלתא דגאולה, ואנו יכולים להביא את הגאולה מהר וללא ייסורין. עם ישראל סבל מספיק ייסורין, ועל כולנו להביא את המשיח. כל אחד ואחד צריך לבנות את עצמו, שיתגדל ויתקדש במעלות התורה והיראה, וכך, במקביל לעבודה העצמית, נוכל לגשת לעבודת הכלל. ויהי רצון שיבוא גואל צדק במהרה בימינו אמן.