יראת ה'

יראת ה'

יראת ה'

ט"ו תמוז התשמ"ט- בבניין החדש של הישיבה בשכונת "שמואל הנביא" 

  "אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו, אם ה' לא ישמר עיר שוא שקד שומר" (תהלים קכז:א). ב"ה, הגענו לבית הזה, אבל צריך לזכור שאם ה' לא יבנה בית, שווא עמלו בוניו בו. צריך להבין ולהאמין שה' הוא הבונה. "שיר המעלות לשלמה" (תהלים קכז:א) - אמרו חז"ל שדוד אמר פסוק זה משום שחזה ברוח הקודש ששלמה בנו עתיד לבנות את בית המקדש, ובו ביום יישא את בת פרעה. רש"י כתב: "השיר הזה אמר דוד על שלמה בנו... ובו ביום יישא שלמה את בת פרעה, לכך אמר... למה לך לבנות בית ולסור מאחרי המקום... לשווא עמלו בוניו בו". כשאדם בונה בית או מוסד, הוא חייב להבין שאם הוא לא יקבל עליו עול מלכות שמים, אם לא יתכוון שכל בניינו יהיה מכוון לעול מלכות שמים, אין צורך לא בבית ולא באדם. יש בזה גם עניין של ביטחון: אם ה' לא הקבלן, הבית לא יחזיק מעמד. ועל אותו שלמה אמרו חז"ל: "בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים והעלה שירטון ועליו נבנה כרך גדול שברומי" (סנהדרין כא: ). באותו יום שנבנה בית המקדש, נוסדה העיר רומי. יש בזה משהו עצום. בית המקדש נבנה כבר: זהב, כסף, נחשת, ארזים - וכל זה היה לשווא. שלמה עשה מעשה שהוכיח שזה לא שווה כלום - הוא התחתן עם בת פרעה. אמר הרד"ק (דברי הימים ב טו:א) "נגזרה גזרה שתיחלק מלכות בית דוד ל"ו שנה כנגד אותן ל"ו שנה שהיה שלמה חתן פרעה". שלמה לא התחתן אתה בשבילה. לא את בת פרעה רצה, אלא את פרעה. הוא התחתן אתה כדי שפרעה יהיה לו בעל ברית. הוא בנה את בית המקדש, עם הבדים והארון שנושא את נושאיו, סמל האמונה, ובאותו יום התחתן עם פרעה כדי שיהיה לו בעל ברית, ואז 'לפחות בסיני אין בעיות עם הערבים' [טענה שנטענה לטובת הסכם השלום עם מצרים] באותו יום נעץ גבריאל קנה בים, שיגרום בעתיד שהבניין ייהרס. "שוא עמלו בוניו בו"!

זה עניין של עול מלכות שמים. בונים את הבית לשם ה', עם ביטחון בו, ומזה נובעת יראת ה'. לא בונים ישיבות עם ויתור על קידוש השם. הבית הזה צנוע. עם כל הכבוד, מפלגה אחרת יכולה לבנות בית גדול פי עשר, אלא שלא עמלו בוניו בו, וה' לא בנה את הבית. "טוב מעט ביראת ה' מאוצר רב ומהומה בו" (משלי טו:טז)

 
על ליל יום הכיפורים אומרת הגמרא: "ומעסיקין אותו עד שיגיע זמן שחיטה [פירחי כהונה היו שרים בפה, כדי שלא יירדם הכהן הגדול] לא היו מעסיקים אותו לא בנבל ולא בכינור אלא בפה, ומה היו אומרין? 'אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו' " (יומא יט: ). מדוע הביאו פסוק זה? הרי היו יכולים להביא פסוקים על יראת ה'. אלא, רק אם ה' יבנה, אם יש ביטחון ועול מלכות שמים, רק אז יש יראת ה'! 

מי שיש לו יראת ה', ה' יבנה לו את הבית. כך באברהם: אחרי שאמר לו ה' "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה" (בראשית כב:יב), הוא בנה לו בית - את בית ישראל. בתהילים כתוב "בית ישראל ברכו את ה'... בית אהרן... יראי ה'" (קלה:יט-כ) - לא כתוב "בית יראי ה'", כי האדם הופך לבית רק אם הוא ירא ה'! וכך היה עם המיילדות: "ותיראן המילדות את האלוקים [עד כדי כך ש-] ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים... ויהי כי יראו המילדות את האלוקים ויעש להם בתים" (שמות א:יז,כא) - בתי כהונה ולוייה ומלכות. זהו בית שנשאר קבוע, זהו בית שנבנה על יראת ה'. ולא מדובר ביראת ה' סתם, כי כל אחד ירא ה', אלא "ותיראן... ולא עשו כאשר... מלך מצרים" - לא פחדו ממלכות, משלטון, ממשטרה. אם יהודי יושב בכלא, ומוכנים לשחררו אם יקבל על עצמו תנאים מגבילים, והוא לא מסכים לתנאים - זוהי יראת ה'. 


על הפסוק "ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים" כתב הכלי יקר: "אני פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלוקים - כי באופן זה תשמור פי גזירת המלך כשלא תתנגד לשבועת האלוקים, כאשר המלך שומר שבועת אלוקים, אז פי מלך שמור, ואם לא, לא, כך הן יראו את האלוקים ושמו את נפשם בסכנה". במדרש שכל טוב כתוב: "ולא עשו כאשר דבר" - "'כאשר אמר' מבעי ליה שהרי כתוב (שם:טז) 'ויאמר בילדכן'? אלא שדיבר בגזרה". אור החיים כתב שם: "מן הדרך הוא, כשיגזור מלך דבר, עכ"פ בתחילת הגזרה דבר מלך חזק ואימת מלך רועשת לבל עבור עליה, ובאורך ימים... היא רופפת, ולזה הודיע הכתוב, כי הצדקניות הללו בטלו גזרת מלך סמוך לגזרה". זה העניין של יראת ה'. במקום שיש יראת ה', אין פחד מבני אדם, ולהפך, כי הפחד מבני אדם מונע יראת ה'. לא ייתכן מצב של יראת ה' ופחד מאדם באותו זמן. המיילדות לא פחדו מפרעה למרות האפשרות שהוא יהרוג אותן, ואילו היום, אנשים יושבים שבוע בבית הסוהר וכבר הם בפניקה. "נצטווינו לירא את ה' הנכבד לבדו. שכל זמן שהאדם ירא מבשר ודם, אין יראתו מהקב"ה שלמה, כי מן הראוי שישים כל יראתו בקב"ה, ואם נותן חלק ממנה לבשר ודם, אין יראתו שלמה" (רבנו בחיי, כד הקמח, ערך יראה). אין מקום להיות פרקטי כשזה נוגד את יראת ה'. אדם פרקטי, יראתו לא שלמה.
ב"ה, אנו כאן בבניין החדש, וצריך לעשות מזה בית שהבונה יהיה ה', ואם ה' לא יבנה את הבית הזה, הלימוד והתפילה יהיו לשווא. אפילו ביהמ"ק בסופו של דבר היה בניין שווא, כי תחילתו הייתה שווא. שלמה המלך רצה שלום וחשב ש"פיקוח נפש דוחה...". ב"ה, יש לנו בית. האנשים שנתנו כסף לישיבה, אין להם שמץ של יהדות, אבל יש להם הבנה בחשיבות לימוד האמת - הרעיון היהודי האמיתי. אין לפחד כלל, אפילו לא ממשטרה. ב"ה, היינו במשטרה היום, ונתנו להם שוב את הנאום כי ה' הוא הקובע את הכל, והם נהנו. ה' בונה את הבית.