מנהיג - ענווה וחצוצרה

מנהיג - ענווה וחצוצרה

 מנהיג / ענווה וחצוצרה

כ"ג אלול התשמ"ח- מסיבת סיום מסכתות- היכל דוד  


  תלמידים יקרים, שמענו תשבחות רבות עליכם, וכאשר אדם שומע הרבה תשבחות על עצמו, יש חשש גדול שיאמין להן! הגמרא במסכת סנהדרין (ז:ב) אומרת: "מר זוטרא חסידא, כי הוו מכתפי ליה ברגלא בשבתא, אמר הכי 'כי לא לעולם חוסן' (משלי כז:כד)". עכשיו לוקחים אותי על הכתפיים, אבל עוד עשרים שנה אני אהיה בקבר. אל תאמינו לכל מה שאומרים עליכם. צריך וחייב כל אחד מכם להיות תלמיד חכם, אך בלי גאווה. דעו מי אתם ומה אתם, ובעיקר, מה אתם לא! דעו, כל אחד, לאן הגעתם ולאן לא!

"ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך" (דברים יא:יט) - פסוק זה מכוון לכל יהודי. אך קשה: ניחא "בביתך", כאשר האב או הרב בבית, הוא יכול ללמד את התלמיד או את הבן - שניהם בבית. אבל מהו "ובלכתך בדרך"? איך אפשר ללמד כאשר התלמיד בבית והאב או הרב בדרך? אלא, דעו: הלימוד החזק ביותר הוא כאשר אדם משמש דוגמה לתלמידו. לכן הוא לא חייב להיות עם התלמיד, אלא הוא יכול להיות אפילו בכלא. גם משם הוא מלמד, והתלמיד מקיים את לימודו. דעו: יפה מאוד שגמרתם ולמדתם, אבל אם זה נשאר רק בגדר "למדתי", זה אינו שווה, ומוטב שלא נברא.

 
  הרמב"ם בהלכות תענית (א:א) פסק: "מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור", ומצווה לעשות חצוצרות להקהיל בהם את העם - על כל צרה מריעים בחצוצרות. כתוב בספרי (פרשת בהעלותך פיסקא עב): "למה נאמרה פרשה זו? לפי שהוא אומר 'על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו' (במדבר ט:כ,כד). שומע אני, הואיל ונוסעים על פי הדיבור וחונים על פי הדיבור, יכול לא יהיו צריכים חצוצרות? תלמוד לומר עשה לך [וגו'], מגיד הכתוב שאף על פי שנוסעים על פי ה' וחונים על פי ה', צריכים חצוצרות". אף על פי שנוסעים וחונים על פי ה', מכל מקום עם ישראל צריך חצוצרות שיעוררו אותו.אתם החצוצרות של עם ישראל. אם יש בעיה, אתם קמים כמו חצוצרות. "וכי תבואו מלחמה בארצכם... והרעותם בחצוצרות" (במדבר י:ט) - אתם מתריעים נגד אויב, אבל אתם נוסעים וחונים על פי ה' תמיד. ותעשו את זה במסירות נפש ובקידוש השם.

אנו הקמנו את הישיבה כדי שתהיה סמל לרעיון היהודי האמיתי. בעז"ה אתם תהיו המחנכים, הרבנים של כל עם ישראל, אתם תהיו המנהיגים - החצוצרות. והעיקר: על פי ה', בהבנה שאנו גם גדולים וגם קטנים - שילוב גאווה של תורה עם שפלות של תורה.

סיימנו שנה ראשונה של הישיבה. מי ייתן שנראה מאות ואלפים שיצאו מהישיבה עם הרעיון האמיתי. אל תיראו ואל תפחדו מאף אחד. אין בשר ודם שכדאי לפחד ממנו, אבל צריך תמיד לפחד מהקב"ה - חזקו ואמצו!