עול מלכות שמים - אמת - חנוכה

עול מלכות שמים - אמת - חנוכה

עול מלכות שמים / אמת

כ"ט כסלו התשמ"ט - ר"ח טבת – חנוכה

ניתן להאזין לשיעור באתר

אזכרה לאחיות של טירן פולק הי"ד, 5 שנים

 

מה פירוש השם "חנוכה"? אחד ההסברים הוא: "חנו כ"ה" - המכבים נחו בכ"ה בכסלו. אמרו חז"ל (ילקוט שמעוני, מלכים קפד), שלמעשה חנוכת המשכן הייתה אמורה להיות בכ"ה כסלו, אך המתינו עד ר"ח ניסן כדי לחנוך אותו ביום ההולדת של יצחק אבינו. נשאר חוב של חנוכת המשכן ליום כ"ה כסלו, ולכן קבע ה' את חנוכה - חנוכת בית המקדש שטיהרו מחדש - בכ"ה כסלו.
   

נשאלת השאלה: מדוע לכתחילה רצה הקב"ה לקבוע את המשכן בכ"ה? במה מיוחד התאריך הזה? כ"ה הוא רמז ליסוד של היהדות: קבלת עול מלכות שמים. המילה "כה" (במדבר ו:כג) - משמעותה כך, דווקא כך. הכהנים נצטוו: "כה תברכו את בני ישראל" - הברכה לכל יהודי היא ב"כה", שבע"ה יהיה לכם הכוח ומסירות הנפש לעשות את מה שאומר הקב"ה בלי סטיות וללא פשרות. 
 

 

וכך אמר ה' למשה כשנקבצו כולם לפני מתן תורה (שמות יט:ג,ה-ו): "כה תאמר לבית יעקב... והייתם לי סגולה מכל העמים... ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל". פירש רש"י: "לא פחות ולא יותר". בדיוק כך תגיד, לא פחות ולא יותר. זו ההקדמה לקבלת התורה. אתם ממלכת כהנים וגוי קדוש, אתם קדושים ולא הם, אסור שתהיה התבוללות או דו-קיום אתם. כה תאמר - ללא פחד, כך בדיוק. גם אם יבוא בית המשפט העליון לפסול את משה רבנו, בכל אופן "כה תאמר" וכך תדבר אליהם, בלי סטיות. 
 

 

כשנבחר הנביא יחזקאל לנביא, אמר לו ה' (יחזקאל ג:י-יא): "בן אדם, את כל דברי אשר אדבר אליך קח בלבבך ובאזניך שמע... ואמרת אליהם כה אמר ה' אלקים, אם ישמעו ואם יחדלו". דבר אליהם ב"כה" בין אם ישמעו ובין אם לא ישמעו. ושם נאמר (שם:ז): "ובית ישראל לא יאבו לשמוע אליך, כי אינם אובים לשמוע אלי". זה לא אומר שלא תדבר או שתדבר בצורה אחרת. המשך הפסוק: "כי כל בית ישראל חזקי מצח וקשי לב המה". ונאמר (שם ב:ה): "וידעו כי נביא היה בתוכם". אם לא תאמר להם את האמת, יבואו לעתיד לבוא ויאמרו "לא ידענו". אך כשתאמר, הם ידעו שמישהו אמר להם את האמת. כך תדבר בלי סטיות. 
 

 

מצד אחד אנו כרגע בחג ובשמחה, ומצד שני אנו באזכרה של אסתר ונורית פולק הי"ד. שתי האחיות האלה מסמלות את שני החגים של גאולה: אסתר - פורים, נורית - חנוכה, אור. אין גאולה בלי קרבנות. אוי ואבוי לאותה משפחה שדווקא היא נבחרה להיות הקרבן. אבל דעו, שבזכות נשים צדקניות כאלו, שמסרו את נפשן על קידוש השם, בזכות זה יש מדינה ותבוא הגאולה. 
 

 

אנחנו חייבים ללכת למענן באמת של "כה", ללא סטיות, שח"ו לא ניפול לפח של "אם תגיד את זה, שוב יפסלו אותנו". אז מה? "אם ישמעו ואם יחדלו, וידעו שנביא היה בתוכם". תנועת "כך" היא נביא. מה זה נביא? "ניב שפתים". מי שאומר את האמת הוא נביא אמת, ומי שאומר כמעט אמת הוא נביא שקר. כה תדברו וכה תאמרו, "לא פחות ולא יותר". אם ההלכה קובעת שיש חובה הלכתית של נקמה למען הבנות האלה, האם לא תגיד את זה? האם רק משום שיש בית משפט תחתון, משום כך לא נגיד את האמת? נקמה היא עניין של הלכה ולא של איזה שופט. "'ויהי בימי שפוט השופטים' (רות א:א) - אוי לדור ששופט את שופטיו". אלה אינם שופטים אלא שפטים - מכות. יש כאן חובה של נקמה, לא רק "נקם בליבי", אלא גם על שפתי, צריך שנגיד זאת. ואם יש סתירה בין ההלכה להתייוונות, יקוב הדין את ההר.
 

 

"כה תאמר" - כך תאמר. "כה תברכו". הקב"ה קבע שדווקא המשכן, בית המקדש, יהיה ביום כ"ה, כי אם אין "כה", יש רק שקר ועיוות וסילוף. לצערנו, עולם ההלכה ועולם התורה נראים בימינו כמו שהם נראים, בשקר, כי לא אומרים "כה". 
"אם ישמעו ואם יחדלו... וידעו שנביא היה בתוכם" (יחזקאל ב:ה). אנו חייבים להבטיח ולהוכיח לעצמנו שנעקור את המתייוונים מתוכנו, בע"ה, וזה עיקר המלחמה "בימים ההם ובזמן הזה". גם אז עיקר המלחמה היה במתייוונים ולא ביוונים, וגם בימינו, הבעיה היא לא הערבים אלא יוסי שריד, וחובה ומצווה לומר "ימח שמו וזכרו". חובה לומר זאת, "כה תאמר". זה ההבדל בינינו לבין כל השאר. אחרים מגלים טפח ומכסים טפחיים. מאז הרצח של שתי בנות אלה, נרצחו עוד הרבה מאד מאד. יומיים לפני הבחירות, נרצחו עוד ארבעה יהודים בדם קר, ואנו שתקנו כמו פריירים. כל עם נורמלי אחר היה מתקומם מיד. ה"צדיקים" האלה, שלא אומרים שצריך לגרש את הערבים, הם אלו שאשמים ברצח. כל מי ששתק ולא אמר שצריך לגרש את כל הערבים, הוא אשם ברצח. "אל תהי צדיק הרבה יותר מבוראך" (קהלת רבה ז:טז). "כל מי שנעשה רחמן במקום אכזרי, סוף שנעשה אכזרי במקום רחמן" (קהלת רבה שם). צריך להוציא אותם ולגרש אותם. "כה תאמר".

 

 
  העיקר הוא להגיד את האמת, ואז כל הברכות תתקיימנה ב"כה תברכו". ואילו אם לא נגיד את האמת, כל הברכות הן מעין ברכה לבטלה. אם נאמר את כל האמת, בע"ה עוד נגיע לכוח. העיקר הוא שלא נסטה, ונאמר את האמת תמיד, באמונה. לצערנו, המצב יהיה בלתי נסבל, ואפילו העם הזה, שהוא חלש, גם הוא יאמר שכך אי אפשר להמשיך. אנו חייבים לשים קץ לזה. "אם ישמעו ואם יחדלו, וידעו שנביא היה בתוכם". אל תפסיקו להיות נביאים. כל מי שממשיך את דרכה של תנועת "כך" הוא נביא, ואל תתנו להם לסטות. ובזכות זה נביא בע"ה את הגאולה הסופית סוף סוף, במהרה בימינו אמן.