הקדמה למהדורה השניה

הקדמה למהדורה השניה

הקדמה למהדורה שניה

"ארבעים שנה. אולי לא בדיוק, אולי עוד אחדות, אולי פחות קצת, אך התקופה ברורה" (עמ' 63). השנים אינן הקובעות, הקובעת היא התקופה והתקופה ברורה, ברורה לחלוטין.

תמוה הוא הדור הזה ומופלאת היא התקופה הזו. מצד אחד, חיים וחשים אנו במהלכי גאולה אדירים ונפלאים, אשר כשמעם לא שמענו ולא שמעו אבותינו, וכמראיהם לא חזינו ולא חזו אבותינו, עד שדברי הנביא ירמיה מצלצלים באוזנינו: "הנה ימים באים נאום ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם" (ירמיה כ"ג). יציאת מצרים על כל ניסיה ונפלאותיה טפלה היא לניסים ולנפלאות שרואים אנו עתה. יהודי רוסיה – אשר מי חלם ומי ציפה כי יצאו מכור הברזל ויעלו לארץ הקודש – מגיעים באלפיהם מידי שבוע?! יהדות אתיופיה כולה הובאה ארצה במבצע שלמה! אכן, פעמי משיח ופעמי גאולה רואות עינינו.

ומצד שני. מסרבים אנו להכריז על אדמות ישראל כולן, שהם שטחי ארץ-ישראל מחשש הגוי. מסרבים אנו להתיר ליהודים להתיישב בכל מקום ובכל אתר בארץ-ישראל, מחשש שמא יכעס הגוי. מסרבים אנו להלום ולהכות בידו ובראשו של הערבי המכה, הפוצע, ההורג והמשמיד את עמינו והשורף והגוזל את נחלת אבותינו. אנו יוצאים למלחמה ופוקדים על חיילינו לסכן את נפשותיהם ולמות, כי אחרת יזעם הגוי על מלחמת השפיות, מלחמת הבזק להשמדת אויבינו. עד שדברי הנביא ירמיה מצלצלים באוזנינו: "ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו, ומן ה' יסור ליבו" (ירמיה ט"ז).

אכן, מופלאת היא התקופה ומשונה היא. מדוע מצד אחד ניסים וגבורות ומצד שני שפלות? אלא שהקב"ה ברחמיו ובחסדיו מראה לנו את ישועותיו וגבורותיו, כדי שאכן נדע להבין ולהשכיל מיהו באמת בעל הבירה המשגיח והמכוון כל פרט ופרט. מיהו זה המשפיל ממלכות עדי ארץ, ומגביה עדי מרום. במי ראוי לבטוח ועל מי ראוי להישען. ממלכות אדירות מתפוררות בין יום, ומהפכות אדירות וניסים גדולים מתרחשים ברחבי הארץ, כל זאת עושה ה' כדי שנשכיל וכדי שנבין, ושלא נאמר לא ידענו ולא ראינו. ראינו וידענו, ומעתה המשימה מוטלת עלינו – לקדש שם ה' ע"י ספוח השטחים, הוצאת שונאינו הערבים, קבלת עול מלכות שמים, ובעיקר – נטישת משענת הקנה הרצוץ ובטחון בה'.

מורינו ורבינו, הרב מאיר דוד כהנא הי"ד, ראה וחזה מהלכים גדולים ואדירים אלו שנים רבות לפני בואם. ידע הוא והבין הוא כי רק בבטחון בה' בלבד תבוא הגאולה השלימה והנאדרת, ועל זה לחם כל ימי חייו. קידש הוא שם ה' כל חייו, והאמונה נר היתה לרגלו. ככל שהזמן עובר והשנים חולפות, חשים אנו עד כמה צדק מו"ר ועד היכן טווח ראייתו והיקף חזונו. ספר זה שנכתב לפני כ-10 שנים, אכן משקף הוא את רבינו ואת דבריו. מוגש הוא לכם הקוראים בתקווה כי יעורר הלבבות ויחיש המעשים להבאת הגאולה השלימה, בב"א.