צופה ומנהיג

רכישה

הקדמה

תלמוד תורה

תכונות המנהיג - ראש השנה

עול מלכות שמים ואמונה

ביטחון ר"ה תשמ"ח

חנופה ותוכחה

אמונה ועשיית הטוב

יראת ה' ושמחה - תפילת נעילה

קידוש ה' - אירוסין

נח / אמונה - שבע ברכות

וישב / שלוה - שבע ברכות

עול מלכות שמים - תולדות

גלות - פרשת ויצא

אמונה - וישלח

וישלח - גירוש ערבים

אהבת ישראל -וישב

השואה על מה ולמה - עשרה בטבת

ידעתי את ה' - אמונה -וארא

אמונה - שחיטת הע"ז - בא

מענייני המגילה - פורים

גאולה - בכל מקרה

תרומה - שמחה

בחירת ישראל

אמונה - כי תשא

דוד - מנהיג

מנהיג- תורת אמת נעדרת

פסח -אמונה -ויקהל פקודי

יום העצמאות - קידוש ה' - יום העצמאות תשמ"ח

ברית - מסירות נפש

עול מלכות שמים ויראת ה' / תורה וארץ ישראל - שבועות

גלות - עלייה לארץ ישראל - נשא

אתערותא דלתתא - השתדלות - בהעלותך

אהבת ישראל - עול מלכות שמים - קורח

אייכה?

גאווה יהודית ולא גאווה פרטית - קורח

קבלת ייסורים מאהבה - חוקת

קנאות - איך ומתי - פנחס

קדושה לשון הקודש -פנחס

המהות האמיתית של החורבן

הקושי במנהיגות - סיום השנה הראשונה בישיבה

אהבת ה' פתיחת שנה ב' בישיבה

יראת ה' - שופטים

אמת - שופטים

ארץ ישראל - מחיית עמלק -כי תצא

קידוש ה' - כי תבוא

מנהיג - ענווה וחצוצרה

אמונה - לפני הדיון על הפסילה

אחדות וקידוש ה' - נח

ניסיון - לך לך - אחרי הפסילה בבג"ץ

אמת - עד הסוף

עלייה לארץ ישראל וטומאת הגלות

גוג ומגוג ונפילתו

אמת

ביטחון והבדלה - וישלח

גר צדק להלכותיו - וישב

עול מלכות שמים - אמת - חנוכה

קידוש ה' וענווה אמיתית

על האמונה ועל הגאולה - מדינת יהודה

קונגרס מדינת יהודה

תוכחה ומדינה יהודית

אתחלתא דגאולה

תקנות בית דין, אפיקורוס

גאווה וחנופה

תוכחה - פורים

מנהיג - פורים

זמן הגאולה

מילה

קנאות

קידוש ה' - פידיון הבן

קדושה והבדלה

דברים שאמר רבנו בבית המעצר

תוכחה

האמונה / מפתח לגאולה - יום העצמאות

מנהיג ואשתו - שבת חתן

קידוש השם

ביטחון ושמחה - שבע ברכות

מטרות היהודי והישיבה / עול מלכות שמים

עול מלכות שמים - חוקת

יראת ה'

ר' יוחנן בן זכאי והחורבן

משיח

אמונה - ט' באב

דבקות בה'

סגולת ישראל וקדושת ישראל

ביטחון וממלכתיות - כי תבוא

קידוש השם

המצוות לזכות את ישראל

ענווה אישית - ראש השנה

שופר, גאווה לאומית - ראש השנה

חנוכה / חינוך - חנוכת הבית לישיבה

ביטחון - סוכות

קידוש השם על ידי מסירות נפש / המפתח לגאולה

מנהיג - מחנה תנ"ך

ביטחון / בית המקדש / אבל

הקב"ה מעל המקום והזמן ו"כה"

קידוש השם - ברית מילה

בדלנות מביאה שנאה

גאווה / לשון הקודש

מנהיג

גלות

הגלות בית עלמין / לשנוא את השונא

עם קדוש

מסירות נפש פורים

עדה / ישראל / דעה

בושה ובטחון

בת / אישה, ביתו

אנו מקודשים לה' - חתונה

שמחה

תמות -תמימות

שלווה - חתונה

גויים

מסירות נפש - אירוסין

גאווה ומוסריות

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

שבע ברכות

ערבים בזויים

עלייה - שבע ברכות

ראש השנה השיחה האחרונה בישיבה

על חוק, הלכה ודמוקרטיה

סוכות – חג האמונה והבטחון

על שירה ובכיה